www.radiojamming.info

 Articles:

 

Juozapas Romualdas Bagušauskas

 

UŽSIENIO RADIJO LAIDOS TAUTOS KOVOJE DĖL LAISVĖS

SOVIETINIO REŽIMO METAIS

 

Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Ištraukos

UŽSIENIO RADIJO LAIDŲ TRUKDYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS LIETUVOJE

Užsienio radijo laidas lietuvių kalba pradėta slopinti 1940 m., ėmus Vatikano radijui transliuoti laidas į Lietuvą, tačiau masinis užsienio radijo laidų trukdymas prasidėjo 1948 m. vasario mėn. Amerikos balso ir BBC laidų rusų kalba slopinimu. Tai buvo susiję su komunistų partijos vykdomomis plačiomis ideologinio spaudimo kampanijomis, turinčioms tikslą nuslopinti po karo prasidėjusią laisvesnę minties raišką. Lietuvoje masiškai trukdyti užsienio radijo laidas imta atsiradus užsienio radijo stočių tinklui, transliuojančiam laidas lietuvių kalba. Amerikos balso, Vatikano ir BBC laidos 1951 m. gegužės mėn. buvo transliuojamos 102 bangomis įvairiomis kalbomis, iš jų 26 dažniais lietuvių kalba. Sovietinės valdžios ir politinės struktūros darė viską, kad žmonės negalėtų klausytis užsienio radijo laidų. Nesant pakankamai techninių priemonių nuslopinti užsienio stočių radijo laidas, griebtasi teroro prieš gyventojus. Jie už šių radijo laidų klausymąsi buvo gąsdinami kalėjimo bausmėmis, kitomis fizinio ir dvasinio susidorojimo priemonėmis. Dažnai žmonėms, patekusiems į NKGB nagus, užsienio radijo laidų klausymas buvo inkriminuojamas kaip vienas iš padarytų tariamų nusikaltimų.

Iš pradžių užsienio radijo laidų slopinimo įrenginiai buvo tik Vilniuje ir Kaune. Kituose Lietuvos regionuose žmonės be trukdymų dar kurį laiką galėjo girdėti Amerikos balso ir kt. radijo stočių laidas. Vilniuje 1951 m. kovo pabaigoje buvo 13, Kaune 3 radijo siųstuvai užsienio radijo stotims slopinti. Radijo stočių slopinimui buvo panaudojami Latvijos, Baltarusijos, Estijos, Ukrainos, Gruzijos ir kitų sovietinių respublikų radijo siųstuvai. Šių techninių priemonių nepakako nuslopinti visiems dažniams, ypač masinių seansų metu. LKP(b) CK sekretorius A. Sniečkus 1951 m. kovo 30 d. rašte reikalavo, kad SSRS ryšių ministerija sustiprintų užsienio radijo stočių slopinimą Vilniuje ir paspartintų specialių radijo stočių statybą kitose Lietuvos vietovėse, papildomai skirtų siųstuvų veikiančioms radijo trukdymo stotims. Užsienio radijo stočių slopinimui Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje buvo reikalaujama įrengti 1215 radijo siųstuvų. Lietuvos KP(b) CK prašė SSRS ryšių ministrą duoti atitinkamus nurodymus pagreitinti statybas ir 1951 m. įsteigti specialų objektą kovai su antisovietinėmis laidomis Vilniuje ir 1951 m. II ketvirtį Vilniui papildomai skirti 68 siųstuvus. Po nemažų LKP(b) CK ir kitų struktūrų pastangų Vilniuje 1951 m. pabaigoje užsienio radijo stočių slopinimui jau buvo naudojama 18 Ryšių ministerijos siųstuvų, 1 Civilinio oro laivyno siųstuvas ir 1 Žuvų pramonės ministerijos siųstuvas. Vienu metu buvo galima slopinti 20 dažnių. Kaune Ryšių ministerija trukdymams turėjo 8 radijo siųstuvus, iš jų 3 siųstuvai užsienio radijo laidas slopino tik dalį paros, nes transliavo vietinio radijo laidas. Slopinti užsienio radijo transliacijas Lietuvoje padėjo 11 radijo siųstuvų iš kitų SSRS miestų. Dėl radijo siųstuvų trūkumų Vilniuje ir Kaune likdavo nenuslopinti 30 radijo dažnių, transliuojančių laidas įvairiomis SSRS tautų kalbomis (rusų, ukrainiečių, baltarusių, latvių, estų). Klaipėdoje ir Šiauliuose 1951 m. pabaigoje užsienio radijo transliacijos vis dar nebuvo slopinamos, nes trūko aparatūros. LKP(b) Klaipėdos srities komitetas 1951 m. lapkričio mėn. pranešė, kad Klaipėdos srityje be trukdymų trumposiomis ir viduriniosiomis bangomis dar galima girdėti Amerikos balso radijo stotį, transliuojančią laidas lietuvių kalba. Klaipėdoje buvo užregistruoti 2815, srities rajonuose 2500 radijo imtuvų, kurių savininkai galėjo laisvai klausytis reakcinės propagandos per radiją. Viduriniųjų bangų radijo stotys buvo gerai girdimos net detektoriniais radijo imtuvais. Komunistų partijos srities komitetas prašė, kad SSRS ryšių ministerija įpareigotų savo įgaliotinį Lietuvoje užtikrinti radijo laidų slopinimą visomis turimomis priemonėmis, o jų nesant skubiai spręstų klausimą dėl specialaus radijo centro statybos Klaipėdoje. VKP(b) CK sekretoriui Grigorijui Malenkovui buvo nusiųstas laiškas su prašymu, kad leistų radijo laidų slopinimui panaudoti Klaipėdoje pradėtą eksploatuoti SSRS žuvies pramonės radijo centrą. Lietuvos KP(b) CK sekretorius A. Sniečkus 1951 m. gruodžio 9 d. kreipėsi į VKP(b) CK sekretorių G. Malenkovą prašydamas įpareigoti SSRS ryšių ministeriją imtis visų reikiamų priemonių, kad 1952 m. būtų visiškai nuslopintas antisovietinių radijo laidų transliavimas respublikoje. Vilniuje ir Kaune 1952 m. vasario 2 d. buvo girdimos užsienio radijo laidos rusų kalba iš Jugoslavijos, Kanados, Italijos, Liuksemburgo, Irano; lietuvių, latvių ir estų kalbomis buvo girdimos laidos iš JAV. Lietuvos SSR ryšių ministerijos ir kitų žinybų sistemoje veikė 28 siųstuvai, slopinantys šias laidas (Vilniuje 20 siųstuvų, Kaune 8). Šiauliuose ir Klaipėdoje užsienio radijo laidos ir toliau nebuvo slopinamos, todėl Lietuvos KP(b) Klaipėdos srities komiteto sekretorius Kazimieras Liaudis 1952 m. lapkričio 4 d. kreipėsi į Ryšių ministeriją, prašydamas skirti lėšų ir medžiagų specialaus, siųstuvams skirto pastato statybai, kadangi laisvų patalpų nebuvo. Slopinimo objektų statybos Klaipėdoje ir Šiauliuose klausimus 1953 m. gruodžio 8 d. apsvarstė LKP CK sekretoriatas ir priėmė nutarimą Dėl objektų Nr. 60 ir 61 statybos eigos. Nutarime pateiktas politinis klausimo įvertinimas ir numatytos priemonės objektų statybai pagreitinti. Lietuvos KP CK sekretoriatas įpareigojo SSRS ryšių ministerijos įgaliotinį Lietuvoje Nikolajų Belianiną, LKP Šiaulių miesto komiteto sekretorių Kazimierą Pilelį ir Klaipėdos miesto komiteto sekretorių Alfonsą Kairelį imtis visų būtinų priemonių, kad radijo objektų Nr. 60 ir 61 statybos darbai būtų baigti iki 1953 m. gruodžio 20 d., o eksploatacija pradėta gruodžio 25 d. 

Dėl atkaklaus komunistų partijos spaudimo stiprėjo užsienio radijo stočių trukdymas ir daugėjo jas trukdančių įrenginių. 1954 m. sausio 1 d. Vilniuje trukdymams jau buvo naudojama 30 siųstuvų, Kaune 22 siųstuvai. Šiauliuose pastatytas radijo stočių slopinimo objektas Nr. 60 1954 m. turėjo 15 siųstuvų. Šio objekto statyba kainavo 150 tūkst. rb, techninė įranga 247 tūkst. rb. Klaipėdoje pastatyta trukdymo stotis turėjo 21 siųstuvą. Objekto statyba kainavo 120 tūkst. rb, įrenginiai dar 258 tūkst. rb. Tik iš šių kelių skaičių galime susidaryti vaizdą, kokias didžiules lėšas sovietų valdžia skirdavo tam, kad užkirstų kelią nepageidaujamai informacijai iš užsienio, įtvirtintų sovietinės propagandos skleidžiamas idėjas. Tačiau ir minėtų radijo pajėgumų nepakako visiškai nuslopinti užsienio radijo stočių transliacijoms, skirtoms sovietinių kraštų gyventojams. LSSR dažnių kontrolės valdybos (UUČ rus.) ypatingojo skyriaus 1954 m. rugsėjo 3 d. slaptoje pažymoje nurodoma, kad Vilnių kiekvieną vakarą pasiekdavo radijo stočių laidos, rusų kalba transliuojamos 40 dažnių. Iš jų 9 dažnius slopino kitų miestų slopintuvai, 25 vietiniai slopintuvai, 6 dažniai likdavo neslopinami. Transliacijos lietuvių kalba vykdavo 20 dažnių. Visos jos buvo slopinamos. Transliacijos lenkų kalba vykdavo 15 dažnių, kurie taip pat visi buvo slopinami. Panašiai radijo stotys buvo slopinamos Kaune ir Šiauliuose; Klaipėdoje likdavo nenuslopintų 1012 dažnių rusų kalba. Kaip buvo slopinami užsienio radijo stočių dažniai, matome pateikiamoje lentelėje.

Užsienio radijo stočių transliacijų slopinimas

Vilniaus regione 1954 m.  

 

Kalba

Masinių seansų laikas

Iš viso girdima dažnių

Slopinama iš kitų miestų

Slopinama vietinių stočių

Lieka nenuslopinta vidutiniškai

Rusų k.

17-1517-45

40

9

25

6

Rusų k.

00-15–00-45

40

12

25

3

Lietuvių k.

19-00–19-15

20

8

12

Lietuvių k.

00-00–00-15

15

3

12

Lenkų k.

17-00–17-15

15

10

5

Lenkų k.

02-35–03-05

20

10

10

Radijo slopinimo stočių techniniai pajėgumai buvo ir toliau didinami. Lietuvos SSR Ministrų Taryba ir LKP Centro komitetas 1954 m. rugsėjo 23 d. priėmė visiškai slaptą nutarimą Dėl kovos priemonių prieš antisovietinę propagandą radijo bangomis. Jame pažymima, kad respublika nėra visiškai apsaugota nuo antisovietinių radijo laidų, nors 1953 m. Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos miestuose buvo eksploatuojami specialūs objektai, o Panevėžyje, kuriame yra daugiau kaip 3 tūkst. radijo imtuvų, radijo laidų slopinimas visiškai neorganizuotas. Didžiuosiuose miestuose radijo stotis šiaip taip pavykdavo užblokuoti, o kaimiškuose rajonuose tai sekėsi kur kas sunkiau. Tame pačiame nutarime sakoma, kad antisovietinių radijo laidų klausoma didesnėje respublikos kaimiškos teritorijos dalyje, todėl daroma didelė žala valstybės interesams. LSSR Ministrų Taryba ir LKP Centro komitetas, vadovaudamiesi SSRS Ministrų Tarybos ir SSKP CK 1954 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu, įpareigojo SSRS ryšių ministeriją Lietuvoje 19541958 m. sustiprinti antisovietinių radijo laidų slopinimą. Lietuvos SSR ministerijos ir žinybos, turinčios 0,5 kW galingumo ir daugiau radijo siųstuvus, buvo įpareigotos neatlyginamai perduoti juos Ryšių ministerijai ir panaudoti antisovietinių radijo laidų slopinimui. LSSR Ministrų Taryba ir LKP CK prašė SSRS Ministrų Tarybą ir SSKP CK įpareigoti SSRS ryšių ministeriją organizuoti antisovietinių radijo laidų slopinimo tarnybą Panevėžyje, taip pat prašė lėšų padidinti trukdymo įrenginių skaičių Klaipėdoje ir Šiauliuose. Šiaulių, Klaipėdos, Panevėžio vykdomieji komitetai buvo įpareigoti 1954 m. skirti patalpas kontroliniams-korekciniams punktams steigti. Vilniuje planuota trukdymo stoties Nr. 600 galingumą padidinti bent iki 40 siųstuvų, rekonstruoti mažo galingumo lauko antenų siųstuvus, pastatyti techninio pastato priestatą. Šiems darbams to meto kainomis skirta 940 tūkst. rb. Kaune planuota radijo trukdymo objekto Nr. 603 galingumą padidinti iki 30 siųstuvų ir rekonstruoti mažo galingumo siųstuvų antenų įrangą. Klaipėdos trukdymo stotyje turėjo būti mažiausiai 30 siųstuvų. Panevėžyje, kur miesto ir aplinkinių apylinkių gyventojai turėjo 3 tūkst. registruotų imtuvų, turėjo būti statoma radijo trukdymo stotis.

Lietuvos SSR Ministrų Taryba ir LKP CK 1954 m. rugsėjo mėn. nutarimu patvirtino Lietuvos teritorijos apsaugos nuo antisovietinių radijo laidų sustiprinimo planą 19541958 m. Jame numatyta plėsti užsienio radijo laidų lietuvių, rusų ir kitų SSRS tautų kalbomis slopinimą (žr. lentelę).

Užsienio radijo stočių slopinimo planas 19541958 m.

Miestų pavadinimai

1954 01 01 slopinta radijo dažnių

Kiekis radijo bangų, kurias reikia slopinti turimomis ir naujomis techninėmis priemonėmis

 

 

Metai

1954

1955

1956

1957

1958

Vilnius

24

 

29

36

45

45

45

Kaunas

24

 

29

36

45

45

45

Klaipėda

9

 

14

28

45

45

45

Šiauliai

10

 

15

29

45

45

45

Respublikoje

4

 

9

16

31

35

45

Per penkerius metus didžiuosiuose miestuose veikiančių slopinimo įrenginių apimtis turėjo išaugti beveik du kartus, o respublikos mastu daugiau kaip 12 kartų.

* * *

Trukdymams sušvelninti užsienio valstybių veikėjai imdavosi politinių priemonių. Jungtinių Tautų specialus susirinkimas 1959 m. priėmė rezoliuciją, kurioje buvo pasmerktas užsienio radijo stočių transliacijų trukdymas, kaip žmogaus teisių gauti informaciją paneigimas. Jungtinių Tautų priimtoje Žmogaus teisių deklaracijoje sakoma, kad kiekvienas žmogus turi teisę į įsitikinimų ir jų reiškimo laisvę, kuri apima teisę nekliudomai laikytis savo įsitikinimų ir teisę ieškoti, gauti ir skleisti informaciją ir idėjas nepriklausomai nuo valstybių sienų ir nesvarbu, kokiomis priemonėmis jos būtų išreikštos. Amerikos požiūrį į transliacijų trukdymą 1959 m. išdėstė buvęs valstybės sekretorius Johnas Forsteris Dallessas: Mes suprantame, kad laisva informacija ne visados buvo tiksli informacija. Vis dėlto pavojai iš tokių negalavimų yra anaiptol nepalyginami su tais pavojais, kada valdžios aparatas nusprendžia, ką vieno krašto žmonės turi galvoti apie kito krašto žmones. BBC 1976 m. paprašė Didžiosios Britanijos vyriausybę pateikti oficialų protestą Maskvai dėl sovietų radijo siųstuvų, kurie trukdo BBC radijo transliacijas. Galingų radijo signalų, ateinančių iš Sovietų Sąjungos, trukdymais laivų radijo ryšiams skundėsi ir kitos Vakarų Europos valstybės.

Užsienio radijo stočių laidų trukdymo laipsnis atspindėjo SSRS užsienio politikos pokyčius. Jai sušvelnėjus ar darant nuolaidų dėl užsienio politikų spaudimo trukdymai tai sustiprėdavo, tai sušvelnėdavo. Amerikos balso, Vokiečių bangos, BBC transliacijų slopinimas buvo nutrauktas 1956 m. šešis mėnesius, vykstant SSRS vadovų vizitui Didžiojoje Britanijoje iki Vengrijos sukilimo, 1959 m. vykstant Nikitos Chruščiovo vizitui JAV, o sugrįžus vėl atnaujintas; po 19631968 m. sušvelnėjimo slopinimai vėl prasidėjo 1968 m. po Čekoslovakijos okupacijos, 1980 m. po Lenkijos įvykių. Nors užsienio radijo laidų rusų kalba trukdymai susilpnėdavo, tačiau laidos lietuvių ir kitomis sovietinių tautų kalbomis buvo trukdomos ir toliau. Pavyzdžiui, Sovietų Sąjunga 1960 m. liovėsi trukdžiusi britų transliacijas rusų kalba. Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministerija, sveikindama BBC laidų rusų kalba slopinimo nutraukimą, pastebėjo, jog nematyti jokių ženklų, kad sovietai nustos trukdę britų transliacijas ir kitomis kalbomis.

Nepaisant įvairių pokyčių, užsienio radijo stočių trukdymai išliko iki devintojo dešimtmečio. Sovietų Sąjungoje 1986 m. buvo slopinamos 8 užsienio radijo stočių laidos: Amerikos balsas, BBC, Laisvės radijas, Laisvoji Europa, Vokiečių banga, Izraelio balsas, Pekino radijas, Korėjos radijas. Slopinimui buvo naudojama 13 tolimojo gynimo radijo centrų ir 81 vietinio gynimo stotis. Vadinamieji tolimojo gynimo radijo centrai slopino maždaug 30 proc. užsienio radijo laidų visoje SSRS teritorijoje. Vietinio gynimo radijo stotys veikė 81 SSRS mieste ir slopindavo užsienio radijo stočių laidas 30 km zonoje. Kaip buvo pažymėta SSKP CK sekretoriaus Jegoro Ligačiovo ir SSRS KGB pirmininko Viktoro Čebrikovo 1986 m. rugsėjo 25 d. rašte SSKP CK Dėl radijo stočių Amerikos balsas, BBC, Pekino radijas, Korėjos radijas laidų slopinimo nutraukimo, už šios zonos ribų slopinimo kokybė labai krisdavo. Tolimojo ir artimojo slopinimo centrai apėmė SSRS regionus, kuriuose gyveno apie 100130 mln. žmonių. Daugelio SSRS regionų slopinimo centrai nepasiekdavo, o slopinimo efektyvumas dalyje didelių Rusijos centro miestų, Baltijos ir Užkaukazės respublikose, jų teigimu, buvo žemiau vidutinio šalies lygio. Užsienio radijo stotis slopino per 3 tūkst. siųstuvų, kurių galingumas siekė 600 tūkst. kilovatų. Nors ir buvo sukurtas toks milžiniškas tinklas, visiškai nuslopinti radijo stotis visoje SSRS teritorijoje buvo sunkiai techniškai įgyvendinama.

Devintajame dešimtmetyje užsienio radijo trukdymai ėmė palengva mažėti. Tai lėmė Sovietų Sąjungoje vykę politiniai procesai. Apie daugelį anksčiau kruopščiai slėptų problemų prabilta viešai pačioje Sovietų Sąjungoje, gyventojams pateikiama daugiau objektyvios ir operatyvesnės informacijos apie įvykius šalyje ir užsienyje, sovietinėje periodinėje spaudoje pradėta kritiškiau analizuoti ekonominę ir vidaus politiką, pasisakoma prieš ideologines dogmas. 1986 m. rugsėjo mėn. buvo pasiūlyta nutraukti vyriausybinių Amerikos balso ir BBC radijo stočių slopinimą. Ideologinės struktūros buvo priverstos pripažinti, kad šios radijo stotys stengiasi laikytis objektyvaus požiūrio nušviesdamos tarptautinio gyvenimo, politikos, ekonomikos ir kultūros įvykius bei faktus. Visiškai atsisakyti užsienio radijo slopinimų sovietų valdžia ir toliau nesiryžo, ypač tų, kurios negailestingai kritikavo sovietinę politinę sistemą, gynė žmogaus teises gyventi laisvai ir nepriklausomai. Laisvi pajėgumai buvo panaudojami tolesniam Laisvės radijo, Laisvosios Europos, Vokiečių bangos ir Izraelio balso radijo stočių slopinimui, nes, anot sovietinių pareigūnų, šios stotys buvo atvirai antisovietinio pobūdžio. Dalį techninių priemonių siūlyta panaudoti sovietinio radijo transliacijoms į kapitalistines šalis išplėsti. Kai kurios stotys buvo išmontuotos. Užsienio radijo laidų slopinimas SSRS tautų kalbomis galutinai nutrauktas tik 1989 m. pradžioje. SSRS ryšių ministras 1988 m. gruodžio 19 d. pasirašė įsakymą, kuriuo buvo skelbiama, kad nuo 1988 m. lapkričio 30 d. nutraukiamas užsienio radijo stočių, transliuojančių laidas į SSRS, slopinimas. Lietuvoje tokio turinio įsakymą ryšių ministras pasirašė 1989 m. sausio 23 d.

 

__________________________

 

Rimantas Pleikys

RADIJO CENZŪRA LIETUVOJE IR SOVIETŲ SĄJUNGOJE 1948-1988 METAIS

 

Genocidas ir rezistencija, 1999 Nr. 2 (6)

Sutrumpinta ir atnaujinta redakcija

 

Vis dėlto keista, kad SSRS vadovybė leido pramonei gaminti trumpųjų bangų imtuvus, nors eteryje plūdo “antitarybinės propagandos” upės. Antra vertus, nebuvo kitų būdų skleisti savo propagandą į tolimus užkampius Sibire, Vidurinėje Azijoje, Tolimuosiuose Rytuose. Siekiant nors kažkiek pabloginti Vakarų “balsų” priėmimo sąlygas, vidaus rinkai būdavo tiekiami  radijo aparatai be 13, 16 ir 19 metrų diapazonų. Įdomu pažymėti, jog apie 1985 m. SSRS vadovybė jau buvo užsimojusi  nutraukti TB imtuvų gamybą, tačiau dėl žinybų nerangumo reikalas užtruko iki Gorbačiovos “pertvarkos” ir sistemos liberalizavimo. Nedidelės apimties radijo trukdymai Sovietų Sąjungoje prasidėjo dar 1931 m., tačiau didelis trukdymo stočių tinklas buvo pradėtas sparčiai vystyti tik 1948 metais, kai “Amerikos balsas” ir “BBC” ėmė transliuoti rusų, ukrainiečių ir kt. Sovietų Sąjungos tautų kalbomis. “Radijo gynyba” tapo ypač aktuali nuo 1953 m., pradėjus veikti “Laisvės” radijui.

Sprendimus dėl radijo trukdymo sistemos kūrimo priimdavo SSRS  ir “sąjunginių respublikų” komunistų partijos centro komitetai, ministrų tarybos, radijo stotis statė ir eksploatavo SSRS ir respublikų ryšių ministerijos. Galingos tolimojo veikimo radijo trukdymo stotys buvo pavaldžios SSRS ryšių ministerijos 2-ajai valdybai, kuriai 25 metus vadovavo Natalija Krestjaninova. Miestų trukdymo stotys priklausė “respublikiniams radijo ir televizijos perdavimo centrams”, pavaldiems respublikų ryšių ministerijoms.  Vidinėje dokumentacijoje ir tarnybiniuose pokalbiuose radijo trukdymo stotys būdavo vadinamos objektais, radijo ryšių stotimis, o jų kontrolės ir valdymo punktai – “priėmimo stotimis”.

Sovietų Sąjungoje veikė dviejų tipų radijo trukdymo stotys: didmiesčių (po 10-30 siųstuvų, 1-20 kW, siekė iki 30 km aplink miestus) bei tolimojo veikimo - slopinimui didžiulėse teritorijose, kurių nepasiekė miestų trukdyklės (po 10-15 siųstuvų, 50-500 kW). XX a. 6-e dešimtmetyje transliacijoms į TSRS užsienio radijo stotys naudodavo daugiau ir mažesnės galios siųstuvų, negu 8-e dešimtmetyje, kai trukdymui reikėjo mažiau, bet galingesnių siųstuvų. Vakarų ekspertų nuomone, apie 1970 m. SSRS veikė 200 įvairių tipų radijo trukdymo stočių su 3500 siųstuvų. Iš Rusijos Naujausiosios istorijos valstybinio archyvo gautas SSKP CK sekretoriaus J. Ligačiovo ir SSRS KGB pirmininko V. Čebrikovo raštas liudija, kad 1986 m. SSRS buvo 94 radijo trukdymo stotys: 81 - miestų ir 13 - tolimojo veikimo (netoli Kaliningrado, Lvovo, Kišiniovo, Nikolajevo, Krasnodaro, Jerevano, Taškento, Alma-Atos, Novosibirsko, Chabarovsko ir kt.). Dalis tolimojo trukdymo siųstuvų buvo “sąjunginiuose radijo ryšio ir transliavimo mazguose”, kurie naudoti ne tik radiofonijai bei ryšiui, bet ir trukdymui. 

Mažai kas žino, jog iki 1988 m. veikė SSRS, Lenkijos, Čekoslovakijos ir Bulgarijos bendras tolimojo radijo trukdymo tinklas (iki 1663-64 m. jame dalyvavo ir Rumunija, Vengrija). Pavyzdžiui, iš Čekoslovakijos trukdymus į SSRS, Lenkiją ir Bulgariją transliavo 4 specialios slaptos radijo stotys (35 siųstuvai), iš Lenkijos – 3 stotys (20 siųstuvų), dar keli tokie radiocentrai buvo VDR, Bulgarijoje. Taigi, socialistinių šalių bendrą tolimosios radijo gynybos tinklą sudarė iš viso apie 25 radijo stotis, 200 siųstuvų.

Lietuvoje buvo 5 radijo trukdymo stotys: “objektas Nr. 600” Vilniuje, “objektas Nr. 603” Kaune, “objektas Nr. 61” Klaipėdoje, “objektas Nr. 62” Šiauliuose ir “objektas Nr. 1656” Panevėžyje (pastarasis - naujausias - veikė tik 1985-1988 m., kiti nuo 1949-1952 m.). Miestų radijo trukdymo stotys būdavo sudarytos iš dviejų dalių: eterio klausymosi “kontrolės ir koregavimo punkto” (KKP) ir siųstuvų cecho. “Priėmimo stočių” operatorės dažniausiai būdavo moterys, o siųstuvų technikai - vyrai. Privalomų trukdyti užsiienio radijo stočių dažnius ir tvarkaraščius KKP gaudavo teletaipu arba radijo telegrafu iš centrinio valdymo punkto Maskvoje. KKP operatorės maždaug kas pusvalandį klausėsi eterio ir tikrino, ar nurodytais dažniais girdisi radijo stotys, kurias būtina “uždengti”. Jeigu girdėjosi, tai siųstuvų cechui (“radijo ryšio stočiai”) liepdavo tuo dažniu įjungti  trukdymo siųstuvą ir į jį per ryšio kabelį sukomutuodavo reikiamą trukdymo garso signalą: elektroninio generatoriaus ūžimą (“Laisvės”, Izraelio, Tiranos radijo sloipinimui) arba “Majako” radijo programą (“Amerikos balso”, “”BBC”, “Vokiečių bangos”, Pekino radijo slopinimui).

Generatoriaus triukšmas būdavo transliuojamas įprasta amplitudine moduliacija, o  “Majako” programa – dažnine moduliacija, todėl, klausantis su buitiniais imtuvais, ji girdėjosi smarkiai iškraipyta. Jeigu Maskvos nurodytu dažniu “priešiškos programos” nesigirdėjo - vadinasi, ją tuo metu pilnai blokavo tolimojo veikimo radiocentrų trukdžiai ir tokio “uždengto” dažnio papildomai slopinti nereikėjo. Kiekvienas trukdymo “objektas” turėjo savo šaukinį: Vilnius – “LM” (19851988 m., anksčiau – „BL ir kt.). Į trukdymo triukšmą 2 kartus per minutę Morzės abėcėlės signalais įterpiamas šaukinys buvo reikalingas trukdymo stoties identifikavimui, jos darbo kontrolei. Penkiose Lietuvos radijo trukdymo stotyse iš viso dirbo maždaug 100 žmonių, veikė apie 60 siųstuvų. Vilniuje trukdymo stotis buvo Algirdo g. 27, jos valdymo punktas – Vytauto g. 20, Kaune Vaižganto g. 11, KKP – Centriniame pašte Laisvės al., Klaipėdoje siųstuvai veikė senose žydų kapinėse, Panevėžyje – pietiniame Pažagienių priemiesty.

SSRS buvo slopinamos šios radijo stotys: Laisvė/Laisvoji Europa, “Amerikos balsas”, Vokiečių banga, “BBC”, Izraelio balsas, taip pat Pekino (Kinija), Tiranos (Albanija), P. Korėjos bei “Laisvosios Rusijos” radijo stotys. Be to, Lietuvoje slopintos Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK’o) laidos iš Madrido per Ispanijos tarptautinį radiją. Iki 1963 m. slopinta ir daugiau transliacijų iš Vatikano, Romos, Paryžiaus ir kt. Sovietų ideologai užsienio radijo stotis skirstė į tris kategorijas: 1) juodosios propagandos (Laisvė/Laisvoji Europa, Izraelio balsas, “Laisvoji Rusija”, Tiranos radijas; jas slopino elektroniniu triukšmu); 2) pilkosios propagandos (Amerikos balsas, “BBC”, Pekino radijas; jas blokavo iškraipyta Majako radijo programa); 3) nekenksmingos (Stokholmo, Paryžiaus ir kt. stotys), kurių po 1963 m. neslopino.

Miestuose trukdymas buvo efektyvus 80-100%, o štai likusioje teritorijoje - priklausomai nuo sezono, paros meto ir jonosferos būklės įtakojamų radijo bangų sklidimo sąlygų - trukdžių lygis smarkiai svyruodavo nuo vos girdimo ūžesio iki triukšmo, visiškai užgožiančio radijo programą. Būdavo trukdoma ir trumpųjų, ir viduriniųjų bangų diapazonuose. Miestų trukdymo stotyse veikė radijo ryšių siųstuvai, tolimojo trukdymo radiocentruose – taip pat ir galingi radiofoniniai siųstuvai. Trukdyklių bokštus iki 1975 m. dažė maskuojančiomis geltona ir juoda spalvomis, vėliau raudona ir balta. Naktį juos žymėdavo raudoni nemirksintys žiburiai.  Vietiniam trukdymui geriausiai tiko vertikalūs daugialaidžiai nekryptiniai dipoliai, tolimajam – rombinės arba 4-16 dipolių sinfazinės reflektorinės kryptinės antenos.

Iki 1963 m. būdavo praktikuojamas selektyvusis trukdymas, kurį įjungdavo trumpam ir tik tada, kai cenzūruojama radijo stotis perašnekdavo ką nors “labiau antitarybinio”. Vėliau šio metodo atsisakyta ir imta pasirinktas radijo stotis slpointi nuolat. Trukdymo masiškumą įtakojo Rytų ir Vakarų politinių santykių klimatas. 19631968 ir 19761980 m. SSRS neslopino Amerikos balso, “BBC” ir Vokiečių bangos, tačiau po 1968 m. Čekoslovakijos ir 1980 m. Lenkijos įvykių šias stotis vėl imta trukdyti.  “Laisvės/Laisvosios Europos”, Izraelio, Albanijos, Kinijos, “Laisvosios Rusijos” ir Pietų Korėjos stotys buvo blokuojamos be paliovos.

Tarptautinė Elektros ryšių sąjunga (ITU) radijo pelengacijos būdu nustatinėdavo SSRS ir Rytų Europos šalių eterio trukdžių šaltinių buvimo vietas. Vakarų šalių telekomunikacijų administracijos, vyriausybės ir tarptautinės organizacijos reikalavo, kad sovietai liautųsi teršę tarptautinį eterį, tačiau Maskva nekreipė dėmesio į kritiką ir atsikirsdavo turinti teisę gintis nuo “ardomųjų  ideologinių diversijų”. Radijo rukdymai SSRS liovėsi vidurnaktį Maskvos laiku iš 1988 m. lapkričio 29 į 30 d. Gruodžio mėnesį eterio cenzūrą nutraukė Bulgarija ir Čekoslovakija.

Maskvos 1990 m. rugpjūčio pučo dienomis iš sovietų karinio dalinio Šilėnuose (netoli Vilniaus) estradinių dainų įrašais buvo slopinama Lietuvos radijo I programa viduriniųjų bangų 1557 kHz dažniu.

2003 m. radijo trukdymus masiškai skleidžia Kinija, Iranas ir Kuba. Mažesnio intensyvumo radijo slopinimą vykdo Vietnamas, Šiaurės Korėja, Marokas, Saudo Arabija, Pietų Korėja ir Mianmaras. Be SSRS, Bulgarijos, Čekoslovakijos, VDR, Lenkijos, Vengrijos, Rumunijos ir Jugoslavijos, įvairiu metu ir mastu užsienio radiją slopino Irakas, Austrija, Ispanija, Izraelis, Čilė, Vokietija, Turkija, Didžioji Britanija, Egiptas, Graikija, Italija, Kipras, Prancūzija, Kampučija, Alžyras, Etiopija, Japonija, Rodezija, Somalis, Kolumbija, Moldova ir Padniestrė. 

 - in English

 - in Russian

 - in Polish

 - in Czech

 - in Lithuanian

 Archive documents:

 - in English

 - in Russian

 - in Polish

 - in Czech

 Photographs

 Sound recordings

 List of literature

 Book "Jamming"

 DVD "Empire of Noise"

 

Address: Radio Baltic Waves, Vivulskio Str. 7, Office 405, LT-03221 Vilnius, Lithuania Fax: +370-5-2652532 Phone: +370-699-05074 E-mail: radio@balticwaves.cjb.net

© Any texts of this website may be reproduced only with the written permission of Radio Baltic Waves